Změny Pravidel ledního hokeje č. 412 a 440 pro rok 2009 - 2010


PRAVIDLOVÝ BULLETIN IIHF 2009-2010

Změny Pravidel ledního hokeje č. 412 a 440

 
Na výročním Kongresu Mezinárodní federace ledního hokeje v roce 2009 členové přijali
návrh uplatnit tři nová pravidla s účinností od 1. července 2009. Tato tři ustanovení obsahují:
  • Družstvu, které způsobí zakázané uvolnění, není dovoleno střídání hráčů před
  • následným vhazováním v jeho obranném pásmu (Pravidlo 440).
  • Vypuštění pomyslných čar vhazování znamená, že se vhazování provádí jen na
  • devíti bodech hrací plochy.
  • Pokud je družstvu uložen trest v ofenzivní části hřiště, následné vhazování se
  • provádí v jeho obranném pásmu.

Uvedená ustanovení jsou popsána v tomto pravidlovém bulletinu. Národní svazy by měly
být s nimi seznámeny a musí s nimi seznámit každého ve své působnosti, protože Pravidla
ledního hokeje nebudou s touto úpravou dotiskována. Tato nová ustanovení budou
zahrnuta v Pravidlech ledního hokeje 2010 společně se všemi dalšími změnami
odsouhlasenými proběhnuvším výročním Kongresem IIHF 2009.

Prosím ujistěte se, že s těmito změnami pravidel jsou obeznámeni hráči, trenéři, rozhodčí,
kluby, sdružení a média, protože Kongres rozhodl aplikovat tato nová pravidla na všechny
soutěže IIHF s účinností od 1. července 2009 a po celou sezonu 2009-2010. To zahrnuje klubové
soutěže IIHF, mistrovství IIHF a mužský i ženský turnaj na Olympiádě 2010.

IIHF sdělení umístí do intranetu k užití pro Radu IIHF, národní svazy, členy komisí a zaměstnance
IIHF, na internet pro širokou veřejnost, stejně jako na pořad jednání mítinků seznamujících
družstva s pravidly (TRIM – Team Rule Information Meetings) konaných před každou soutěží IIHF.
Tento pravidlový bulletin byl rozeslán do kanceláří všech národních svazů a rovněž všem předsedům
národních komisí rozhodčích pro jejich potřebu a informaci.

Prosím buďte si vědomi, že ustanovení odsouhlasená Kongresem IIHF vytvoří s Pravidly
ledního hokeje jeden celek. Proto za nadbytečné považujte jakékoli formulace v Pravidlech
2006, které jsou v rozporu s novými ustanoveními.

Nové znění vložené do dvou pravidel je označeno žlutým zvýrazněním. Staré znění určené
k odstranění je označeno červeným zvýrazněním, přeškrtnutým červeným písmem.
 

412 – STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ PŘI PŘERUŠENÍ HRY

a) Při střídaní hráčů v přerušené hře hostující družstvo urychleně vymění hráče na ledě
    a poté již nesmí střídat až do začátku hry. Poté smí vystřídat domácí družstvo tak, aby
    nedošlo ke zdržování hry.
    Pokud některé družstvo střídání zbytečně protahuje, hlavní rozhodčí nařídí hráčům provinivšího
    se družstva (družstev), aby zaujali svá místa okamžitě, a nedovolí už žádné střídání.

b) Při střídání se postupuje následovně:
    1. Hlavní rozhodčí zaujme postavení k zahájení další hry a čárový rozhodčí, který vhazuje
    puk, okamžitě směřuje k místu vhazování.
    2. Hlavní rozhodčí poskytne hostujícímu družstvu pět vteřin na vystřídání jeho hráčů.
    3. Po pěti vteřinách oznámí hlavní rozhodčí vztyčením ruky, že hostující družstvo už nemůže střídat.
    4. S rukou stále vztyčenou poskytne hlavní rozhodčí domácímu družstvu pět vteřin na
    vystřídání jeho hráčů.
    5. Po pěti vteřinách hlavní rozhodčí oznámí spuštěním ruky, že domácí družstvo už
    nemůže střídat.
    6. Jakmile hlavní rozhodčí spustí ruku, čárový rozhodčí provádějící vhazování zapíská,
    čímž oběma družstvům oznamuje, že mají nejvýše pět vteřin, aby zaujali postavení
    na vhazování.
    7. Na konci těchto pěti vteřin nebo i dříve, pokud jsou hráči na vhazování připraveni,
    vhodí čárový rozhodčí puk. Čárový rozhodčí není povinen čekat na hráče, než se
    dostaví na místo vhazování.
c) Družstva nesmějí provádět střídání hráče(ů) po chybném vhazování, kromě situace,
    kdy je uložen trest, který způsobí oslabení jednoho z družstev.
d) Družstvu, které se provinilo proti pravidlu o zakázaném uvolnění, není dovoleno uskutečnit
    jakékoli střídání hráčů dříve, než je provedeno následující vhazování.
   
    Pokud dojde k přerušení hry v důsledku zakázaného uvolnění ve stejném čase
    s komerční přestávkou, nebo když se provinivší se družstvo rozhodne využít svého
    oddechového času při tomtéž přerušení hry, není mu přesto dovoleno uskutečnit
    jakékoli střídání hráčů.
   
   Tomuto družstvu však bude dovoleno vystřídat brankáře, který byl nahrazen dalším
    hráčem v poli, nebo provést výměnu zraněného hráče nebo brankáře nebo byl-li uložen
    trest, který způsobí oslabení jednoho z družstev.
   
    Pro určení hráčů na ledě je rozhodující okamžik, kdy puk opustil hůl provinivšího se hráče.

 

440 – VHAZOVÁNÍ

a) Vhazování se provádí na začátku každé třetiny a po jakémkoli přerušení hry.
b) Všechna vhazování se provádějí výlučně:
   1. na devíti vyznačených bodech vhazování nebo
   2. na dvou pomyslných čárách vhazování, rovnoběžných s bočním hrazením a spojujících
   body vhazování ve středním pásmu.
 
c) Vhazování se provede na středním bodu:
   1. na začátku třetiny a prodloužení,
   2. po dosažení branky,
   3. jestliže rozhodčí mylně posoudí zakázané uvolnění,
   4. dojde-li k předčasnému vystřídání brankáře, pokud to není těmito pravidly výslovně
   upraveno jinak,
   5. v případech zvláště stanovených Pravidly (viz bod (g) tohoto pravidla)
d) Vhazování se provede na koncových bodech vhazování v obranném pásmu bránícího
   družstva:
   1. po každém porušení pravidel bránícím družstvem v jeho obranném pásmu se vhazování
   provede na koncovém bodu na straně, kde došlo k přerušení hry,
   2. při neplatné brance po odrazu puku od rozhodčího do branky,
   3. jestliže útočící družstvo nedosáhne branky z trestného střílení.
e) Vhazování se provede na koncových bodech vhazování v obranném pásmu útočícího
   družstva:
   1. v případě zakázaného uvolnění útočícího družstva,
   2. po úmyslném ofsajdu útočícího družstva.
f) Vhazování se provede na bodech vhazování ve středním pásmu blíže útočného pásma
   provinivšího se družstva:

   1. po odpískání ofsajdu,
   2. poruší-li útočící družstvo ve svém útočném pásmu jakýmkoli způsobem pravidla,
   3. po přerušení hry, jestliže jeden nebo oba obránci, kteří hrají v blízkosti své útočné
   modré čáry, nebo jakýkoli jiný hráč přicházející z lavice útočícího družstva vjede
   do útočného pásma za vnější vrcholy koncových kruhů vhazování.
g) Vhazování se provede na pomyslných čárách:
   1. po přihrávce do ofsajdu, pokud nebyl puk přihrán či vystřelen útočícím hráčem
   z obranného pásma,
   2. po jakémkoli porušení pravidel jedním či druhým družstvem, a to na bodu čáry,
   který je nejbližší místu, kde došlo k přerušení hry, pokud toto pravidlo výslovně
   nestanoví jinak.

g) Vhazování bude provedeno na jednom ze dvou koncových bodů pro vhazování provinivšího
   se družstva:
   1. Pokud jsou při přerušení hry ukládány tresty (trest), které jsou zaznamenány na časomíře
   jednomu družstvu, s výjimkou, že:
   a. Trest je uložen po vstřelení branky – vhazuje se na středním bodu.
   b. Trest je uložen na konci (nebo na začátku) třetiny – vhazuje se na středním bodu.
   c. Bránící družstvo má být potrestáno a útočící hráč(i) přejede v útočném pásmu
   úroveň vnějších vrcholů koncových kruhů vhazování – vhazuje se ve středním
   pásmu (viz odstavec (f) tohoto pravidla).
d. Netrestané družstvo způsobí zakázané uvolnění – vhazuje se ve středním pásmu
   blíže modré čáry družstva způsobivšího zakázané uvolnění.
e. Porušení pravidel a přerušení hry bylo způsobeno hráči obou družstev. Následující
   vhazování bude pak provedeno na nejbližším bodě vhazování v tomto pásmu.
h) Kdykoli to bude možné, vhazování bude provedeno na nejbližším bodě vhazování
   poblíž modré čáry ve středním pásmu:
   1. Když je puk ve středním pásmu a hra je přerušena z jakéhokoli důvodu, který není
   způsoben kterýmkoli z družstev.
   Poznámka: Když není jasné, který ze čtyř bodů vhazování je nejbližší, bude pro
   provedení vhazování zvolen střední bod.
i) Bod vhazování po přihrávce do ofsajdu:
   1. Vhazování se provede na bodě vhazování v příslušném pásmu nejblíže místu,
   odkud bylo vystřeleno nebo přihráno (a to i v případě, kdy došlo k odrazu od útočícího
   nebo bránícího hráče nebo rozhodčího).
k) Když je hra přerušena z jakéhokoli důvodu, který není zvláště uveden v Pravidlech,
   puk bude vhozen na bodě vhazování v příslušném pásmu nejblíže místu, kde jím bylo
   naposledy zahráno.


zdroj : IIHF

český text zpracovali:  Ladislav Rouspetr a Rudolf Potsch
 

Vložit příspěvek do diskuze

Autor: IIHF : český text zpracovali L. Rouspetr a R. Potsch | Datum : 08.09.2009 | Počet přečtení: : 1825x